top of page
391626249_787590566504209_6945818087132537028_n.jpg

ดรุณีสมัย Girls Generation

  *Foreigner friendly

Genre: 
ละครพูดคอมดี้ Spoken play

Troupe:

Anti-Thesis

Ticket: 

150.-

...วันที่ 23 กับการอยู่ในหลุมหลบภัย นี่ก็เกือบจะเข้าอาทิตย์ที่ 3 แล้ว ส่วนตัวของฉัน
ยังคงหวังอยู่ ว่าจะได้ออกไปจากที่เส็งเคร็งนี่ ไม่ช้าก็เร็ว แต่เร็วก็ดี…”
ดรุณีสมัย (Girls Generation) จากผลงานของ ห้านารีดรุณีสมัย หรือ Anti-Thesis
เจ้าของผลงานเดียว.

Director:

ณนัท ฤทธินาคา

Cast:

ณนัท ฤทธินาคา
ปานมาศ ทองปาน

Time:

November 4-5, 2023

16.30 -17.30

Duration:

60 Minutes     
 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page