top of page
379462211_6837672759616144_4200030164285356069_n.jpg

Body Fluid

  *Foreigner friendly

Space:
FRIEND OF BACC ROOM
(6th Floor,BAC
C)

Genre:  
Contemporary Dance

Troupe:

BCB Contemporary Dance Group

Ticket: 

250.-

คุณสมบัติที่เด่นชัดของน้ำในสถานะของเหลว คือสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามรูปร่างของภาชนะที่บรรจุ

ถูกถ่ายทอดผ่านการเต้นร่วมสมัย สะท้อนความเคลื่อนไหวที่ไหลลื่นของร่างกาย

ที่สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอื่น ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

การปรับตัวนี้ทำให้เกิดความสมดุลในชีวิต และเพื่อความอยู่รอด

จนบางครั้งอาจไม่ได้มองเห็นถึงภาชนะที่บิดเบี้ยวที่กรอบและบีบให้เราต้องปรับและยอมรับสภาพอย่างที่เป็น

Director:

ภัทรวดี ถิ่นอนันต์, แพงพิม สมใจ

Cast:

ภัทรวดี ถิ่นอนันต์,
สธนธร ปรมรรตมสกล,
สรัสนันท์ ชัยศิลปิน,
แสงทิพย์ วารีแสงทิพย์,
วริศรา ชัยกระวีพันธ์

Sonic Artist:

พันตา แก้วภักดี

Time:

November 11, 2023

20.00 - 21.00

Duration:

60 Minutes     
 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page