top of page
380428666_839105987870293_5101701032817393051_n.jpg

มนตราพาหุง

Genre: 
ละครสร้างสรรค์แบบ Participatory​
สำหรับเด็กและครอบครัว

Ticket: 

250.-

แกะร่องรอยมนตรา ปรัชญา และความหมายจากบทสวดมนต์พาหุงฯ ผ่านกระบวนการละครสร้างสรรค์

และพิธีชงชาผลไม้
Cherry Theatre ชวนเด็กๆ วัย 5 ปีขึ้นไปและครอบครัว เล่น 'ละครสร้างสรรค์' ท่องไปในนิทานมนตราโบราณ 'พาหุงฯ'
ฝึกตาดู หูฟัง ใจสัมผัส สัมพันธ์ เรื่องเล่า ฝึกสมาธิ สติรู้ตัว
แกะร่องรอยความหมายเชิงปรัชญาที่แฝงไว้ในนิทานมนตราที่สืบทอดมากว่าสองพันปี

Director:

บุญพงษ์ พานิช

Cast:

บุญพงษ์ พานิช
แทนไท ตั้งวนิชกุล
วสันต์ ยอดอ่อน
ศิริกานดา พลล้ำ
ศศิพิมล แดงจำรูญ

Music:

พรรษวรรษ เกตุแก้ว

Time:

November 11-12, 2023

13.30 - 14.30

Duration:

60 Minutes     
 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page