top of page
  • ศิรเมศร์จอมซน

POISER โดย ลานยิ้มการละคร

English please scroll down

#Performance เรื่อง POISER โดย ลานยิ้มการละคร ในนิทรรศการ Never Again : หยุด ย่ำ ซ้ำ เดิน นิทรรศการว่าด้วย "พยานหลักฐาน" ของการควบคุม คุกคาม ปราบปราม ที่ทั้งหยุดยั้งและเหยียบย่ำพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศมานานกว่า 5 ปี เพื่อจุดประกายหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไม่เกิดซ้ำ และมีหนทางเดินต่อไปด้วยกัน

10-16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าชมฟรี

... พิธีเปิด 10 สิงหาคม 2562

16.00 น. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน

16.15 น. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนำเสนอภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระยะ 5 ปี พร้อข้อเสนอเพื่อปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

16.45 น. เสวนาหัวข้อ “NEVER AGAIN” โดย - ปิยบุตร แสงกนกกุล - ภัควดี วีระภาสพงษ์ - ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ - ภาวิณี ชุมศรี ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

18.00-19.00 น. การแสดงเพื่อสะท้อนสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ...

การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และการควบคุมอำนาจที่เกิดขึ้นตามมานานกว่า 5 ปี โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับเป็นการรัฐประหารที่คณะรัฐประหารครองอำนาจยาวนานที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ในช่วงเวลากว่าครึ่งทศวรรษนี้ คณะรัฐประหารกล่าวอ้างเรื่องการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้าง “ความสงบเรียบร้อย” ทำให้บ้านเมืองปราศจากความวุ่นวายขัดแย้งกันทางการเมืองและสร้างความปรองดองระหว่างฝ่ายต่างๆ หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้ว คือ “ความสงบราบคาบ” ที่สังคมถูกคณะรัฐประหารใช้อำนาจลักษณะต่างๆ กดกักการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น ของฝ่ายที่คิดเห็นแตกต่าง หรือผู้คนที่คัดค้านต่อต้านเอาไว้

การรัฐประหารครั้งนี้ยังได้สร้างผลพวง ผลกระทบและบาดแผล ต่อสังคมในระยะยาวจากนี้ออกไปในอนาคต แม้คณะรัฐประหารชุดนี้จะไม่ได้ดำรงอยู่ต่อไปแล้วก็ตาม ถ้าหากไม่มีการชำระสะสาง ลบล้างผลพวง เยียวยาแก้ไข หรือเรียนรู้เปลี่ยนแปลง การใช้อำนาจลักษณะนี้อาจหวนกลับมาเหยียบย่ำสิทธิเสรีภาพของประชาชนซ้ำเดิมอีกครั้งเมื่อใดก็ได้ หากโอกาสเอื้ออำนวย

นิทรรศการ “Never Again: หยุด ย่ำ ซ้ำ เดิน” โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รวบรวมและจัดแสดงบางส่วนของข้าวของ ภาพถ่าย ข้อความ เรื่องราว ว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านขัดขืน การเคลื่อนไหว พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอการจัดการผลพวงบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารครั้งนี้

ข้าวของและเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นทั้ง “พยานหลักฐาน” ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะรัฐประหาร พร้อมกันไปกับ “ร่องรอย” ของการพยายามต่อสู้ดิ้นรนในการไม่ยอมรับอำนาจอันไม่ชอบธรรมเหล่านั้น ด้วยความหวังว่าข้าวของและเรื่องราวจะพอช่วยย้ำเตือนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา และเริ่มต้นส่งเสียงตะโกนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำๆ พร้อมกับเปิดโอกาสในการร่วมเรียนรู้และแสวงหาหนทางเดินฝ่ามันออกไปด้วยกัน _________________________________

Never Again: Seize, Trample, Repeat, Change

The 22 May 2014 coup d'état, and the seizure of power that followed, has now reached its fifth anniversary, rendering the National Council for Peace and Order (NCPO) the second-longest ruling coup body in the history of Thailand.

For half a decade, the coup government cited a myriad of reasons to maintain “peace and order” and facilitated actions reportedly aiming at subduing political turmoil and promoting reconciliation across the board. In practice, the Thai society has seen a state of “total calmness” where the Council uses authority to suppress expression and opinions voiced by dissenters and those with different views.

The coup has left Thailand with a series of enduring impacts, consequences and scars. Without sufficient address to reverse and remedy these effects, as well as an attempt to strive for change, a similar use of power could once again trample the rights and liberties of the people if opportunity arises.

In "Never Again: Seize, Trample, Repeat, Change" exhibition, Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) presents items, photos, messages and stories of human rights violations, resistance, civic movement, and proposes a set of recommendations on how to remedy some of the remaining impacts of the 2014 coup.

Every item and story acts as both “evidence” of human rights violations committed by the Council, and “trace” of people’s struggle against illegitimate use of power. We hope that each of them serves to a reminder of all the abuses in the last five years, echoes the resistance to never again repeat the mistake, as well as offers a chance for the nation to together learn and strive for change.

Opening Ceremony on 10 August 2019

16:00 Inauguration speech by the representative of the Embassy of Canada in Thailand and the representative of the United Nations High Commissioners for Human Rights (OHCHR)

16:25 Overview of the human rights situation over the past five years and presentation of TLHR's public recommendations on the management of the NCPO lasting impacts

16:45 Public discussion on the “Never Again Exhibition”

18:15 – 19:15 Art performance by the Lanyim Theatre

11 – 16 August 2019 Exhibition on display at Chiang Mai University Art and Culture Exhibition Hall (close on Monday)

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page