top of page
  • Writer's pictureLadda Kongdach

Body in Transit: the details of moving and being


Photo Napak Tricharoendej‎

Body in Transit: the details of moving and being A 2-day workshop by Bo Kittiphon and Vidura Amranand เวิร์คช็อปนี้สำหรับบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให้กับทุกท่านผู้มีความสนใจที่จะหาจุดเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจผ่านการเคลื่อนไหว ผ่านการใช้จินตภาพ และการปลุกกระตุ้นสัญชาตญาณของคุณ **ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเต้น** Awaken your Awareness นำโดย วิทุรา เวิร์คช็อปนี้จะนำทางคุณสู่กระบวนการสร้างการตระหนักรู้ทั่วทั้งหมดของร่างกาย(whole body awareness) ผ่านการทำงานแบบเดี่ยว-แบบคู่ ชุดแบบฝึกหัด และการสำรวจร่างกาย (open movement exploration + improvisation) เราจะใช้จินตภาพในการสำรวจพื้นที่3ส่วน : ด้านหน้า ส่วนกลาง และด้านหลังของร่างกาย (front, middle, and back body) โดยจะขยายการตระหนักรู้จากตัวเราสู่การรับรู้พื้นที่รอบตัวเราและการรับรู้ถึงผู้อื่น เราจะค้นหาความเป็นไปได้ของวิธีการจัดวางร่างกายแบบต่างๆ และดูว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายสามารถใช้สร้างสภาวะที่มั่นคงได้อย่างไรบ้าง ตลอดกระบวนการเราจะทำงานผ่านการสังเกตว่าการใช้จินตภาพ(visualization) การอยู่ในสภาวะต่างๆ และการรับรู้ของเราส่งผลอย่างไรต่อร่างกายและการเคลื่อนไหว Reconnect to Instincts นำโดย โบ กิตติพร เพราะร่างกาย คือพื้นที่แห่งหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ของความรู้สึกและความคิดเกิดขึ้น และสะสมจนกลายเป็นร่องรอยของความทรงจำมากมาย เวิร์คช็อป Reconnect to instincts จะนำทางคุณสู่การรับฟังข้อความของร่างกายการให้โอกาสร่างกายได้พูดบางสิ่ง โดยจะใช้ลมหายใจ จินตภาพและแรงสั่นสะเทือนของเสียงเป็นเครื่องมือในการทำงานที่จะปลุกร่างกายที่หลับใหลให้ตื่นขึ้น การเปิดโอกาสให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวตามสัญชาติญาณ (Spontaneous) การกลับมาสังเกตการทำงานของร่างกายส่วนที่เราไม่ค่อยได้สนใจในชีวิตประจำวันเช่น บริเวณข้อต่อ, โพรงกระโหลก, ช่องทรวงอก, ช่องสะโพก ฯลฯ การสังเกตการทำงานของร่างกายเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะต่างๆเช่น สภาวะของการ Holding และ Releasing, สภาวะผลักและดึง,สภาวะเหวี่ยง,สภาวะกด เพื่อรับฟังข้อความจากร่างกายและจิตใจ 17 - 18 มิถุนายน 2560 สถานที่: Democrazy Theatre Studio ซ.สะพานคู่ ระหว่างลุมพินี ทาวเวอร์กับ ซ.งามดูพลี กรุงเทพฯ ((MRT ลุมพินี exit no.1) ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิกที่นี่

This is an open-level movement workshop for anyone who is interested in developing increased mind-body connection through moving with visualization and stimulating your instincts. Awaken your Awareness with Vidura This session will guide you through the process of developing whole body awareness through individual work, partnering, set movement, and open movement explorations. By visualizing the body’s three layers (front, middle, and back body,) we will expand and direct our awareness from within ourselves to our surroundings and to other people. We will also explore the possibilities of alignment and how different body parts can be reference points for stability. Throughout the workshop, we will observe how visualization and our consciousness affect the body and the way we move. Reconnect to Instincts with Bo Because our experiences and feelings take place within us, our body becomes a place that absorbs many memories. “Reconnect to Instincts” will guide you to listen to your body by giving it a chance to speak. We will use breath, visualizations, vibration, and sounds as tools to awaken our sleeping bodies. We will allow ourselves to move on instinct (spontaneous movement) and observe the parts that we tend to forget in our everyday lives such as joints, cranial cavity, chest cavity, and pelvis… We will observe how we react to different states, such as Releasing and Holding, Push and Pull, Fling and Press, in order to listen to the messages from our bodies. When: June 17 – June 18, 2017 Where: Democrazy Theatre Studio (MRT Lumpini, exit 1)

More Information : CLICK HERE

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page